www.hesperis.eu

Plataforma.hesperis.eu

Aquesta solució actualment està en marxa en 17 centrals i utilitizen aquesta solució per introduïr els registres de camp uns 600 productors.

El pricipal objectiu del sistema és: Crear una plataforma a Internet que permeti introduir els productors el quadern de camp i també serveixi per intercanviar d'informació entre el productor i la central.

Les entrades el quadern de camp que es realitzaran seran les següents:

  • Tractaments. A partir de les recomanacions tècniques, amb controls personalitzables de: plaços de seguretat, productes a utilitzar i uhc's en funció dels requeriments de cada central. També es podran generar fulles de treball per els aplicadors que hagin de realitzar la aplicació.
  • Herbicides. Igual que els tractaments s'introduiran a partir de recomanacions tècniques. Introducció de fertilitzacions. En una segona fase aquesta introducció es realitzarà amb confirmacions dels plans de fertilització.
  • Regs i Segues.
  • Crear un sistema flexible que permeti modificar els processos degut a canvis de normatives o de mètode de treball de manera ràpida.
  • Simplificar la introducció dels registres del quadern de camp per part del productor a través de les recomanacions del tècnic assegurant així la consistència de les dades.
  • Connectar la plataforma a programes de gestió de la central per tal de traspassar nformació útil al productor (albarans d'entrada de fruita, escandalls, albarans de compra, ...etc).
  • Connectar la plataforma al programa de gestió de costos ToolAGRO per tal que els productors que vulguin portar el control de costos de l'explotació, alhora que confirmin l'aplicació de les recomanacions dels tècnics se'ls hi gestioni automàticament el seu cost. RESERVANT totes les premisses de control dels tècnics.
  • Connectar la plataforma a “Google-maps”. Això permetrà que el productor i la central puguin visualitzar amb aquesta eina qualsevol informació que tinguem a Hespèrides relacionada a les uhc's (captures, distribució de varietats, etc...).

I actulament tenim desenvolupats els següents mòduls:

Els plans de fertilització i regs estan en desenvolupament, properamen estaran disponibles.