www.hesperis.eu

Domenio Vitis quanya el Premi PITA 2012

RESOLUCIÓ AAM/2437/2012, de 21 d'octubre, per la qual es fa pública la concessió del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària en la seva convocatòria de l'any 2012.

TEXT PUBLICAT

Mitjançant l’Ordre de 31 de maig de 2001 (DOGC núm. 3424, de 5.7.2001), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va crear i convocar el Premi a la Innovació Tecnològica Agrària amb la finalitat de fomentar i incentivar el sector agrorural a realitzar actuacions innovadores i capdavanteres que signifiquin una novetat tecnològica per a l’empresa, i que representin un nou producte o procés independentment de la seva existència en el mercat.

Mitjançant l’Ordre AAM/84/2012, de 4 d’abril (DOGC núm. 6108, de 16.4.2012), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va aprovar les bases del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, va crear una tercera nova modalitat del premi orientada a reconèixer a les persones joves innovadores i emprenedores i va convocar el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària corresponent a l’any 2012.

A l’esmentada convocatòria 2012 s’hi han presentat un total de 35 candidatures.

D’acord amb la proposta presentada pel comitè d’experts, un cop examinades les diferents candidatures i en compliment del que estableix l’article 8 de l’Ordre AAM/84/2012, de 4 d’abril,

Resolc:

Article 1

Concedir el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària en la seva convocatòria de l’any 2012:

En la modalitat a l’agroindústria, per la implantació d’innovacions en els processos de primera transformació i/o conservació de productes d’origen agrari, dotat amb la quantitat de 6.000 euros, a Celler Domenys i Secció de Crèdit, SCCL, de Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès) per la implementació de les noves tecnologies en la gestió integral de les vinyes dels seus cooperativistes, tant tècnica com administrativament, tot emmarcat en un model de gestió global mitjançant l’especialització dels diferents cellers que integren Celler Domenys.

En la modalitat a l’empresa agrària, per la implantació d’innovacions dins del procés productiu, dotat amb la quantitat de 6.000 euros, a Agropequària Mas Bes, SL, de Salitja-Vilobí d’Onyar (la Selva) per la implementació d’innovacions en tota l’explotació lletera orientada a la millora tècnica, econòmica, de qualitat i seguretat alimentaria des del maneig i la informatització de la sala de munyir fins a l’aprofitament de les dejeccions ramaderes per a l’obtenció de biogàs passant per la projecció de tot el sistema d’explotació de manera docent mitjançant visites programades d’escoles.

En la modalitat al/la jove/a emprenedor/a innovador/a per la implementació d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un/a emprenedor/a innovador/a dotat amb la quantitat de 6.000 euros, a Pere Muxí Rubio de Cal Rosal (Berguedà) per l’esperit emprenedor i innovador orientat a formar-se en tubericultura amb l’objectiu final de fer realitat, partint de zero, la creació d’una empresa de producció de tòfona negra, tancant el cercle del producte des del seu cultiu fins a la seva comercialització tant a nivell nacional com per a l’exportació.

Article 2

Nominar finalistes les candidatures següents:

En la modalitat a l’agroindústria, per la implantació d’innovacions en els processos de primera transformació i/o conservació de productes d’origen agrari, dotat amb la quantitat de 2.000 euros, a Frigorífics Costa Brava de Riudellots de la Selva (la Selva) per la introducció d’una nova tecnologia consistent en l’automatització del procés de rentat, desinfecció, assecat i subministrament de caixes d’embalatge a la sala d’especejament, incorporant un sistema de comprovació higiènica mitjançant visió artificial de les caixes examinant els diferents punts de cada caixa que surt del túnel de rentat, i rebutjant les que no tenen el nivell de qualitat higiènica requerit.

En la modalitat a l’empresa agrària, per la implantació d’innovacions dins del procés productiu, dotat amb la quantitat de 2.000 euros, a Ribero SAT, de Gerb (Noguera) per la innovació que comporta a una empresa de producció de cereals i farratges la incorporació d’una nova línia de d’alimentació destinada a mascotes amb una presentació dels productes orientada als diferents rosegadors i amb un disseny, de les diferents gammes de producte acabat que comercialitzen, atractiu i original al que incorporen diferents herbes medicinals en funció dels seus destinataris.

En la modalitat al/la jove/a emprenedor/a innovador/a per la implementació d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un/a emprenedor/a innovador/a dotat amb la quantitat de 2.000 euros, a Basili Masclans Roselló, de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) per l’esperit emprenedor i innovador orientat a formar-se amb l’objectiu final de fer realitat el projecte d’incorporar a l’empresa familiar agrària una planta de quarta gamma per al processat de verdures ecològiques, des de la seva producció al camp, passant per la seva preparació, tallat, rentat, assecat i envasat del producte en cru fins el consumidor.

Barcelona, 21 d’octubre de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(12.311.095)