www.hesperis.eu

Quadern de camp

Hespèrides va començar a desenvolupar-se el 1999 per tal de gestionar els quaderns de camp de tres cooperatives de fructicultors de de Girona. Actualment el sistema gestiona el quadern de camp de d'uns 15000 productors i està instalat en 50 centrals hortofructicules.

El quadern de camp gestiona per cada UHC(Unitat Homogènia de Cultiu/Plantació) definida en els efectius productius les següents entrades que clasifiquem segons les introduexi el tècnic o el productor com registres de camp i registres tècnics:

 

 

 

 • Regs. Registre els regs aplicats a cada UHC existeix la possibilitat d'importar les dades d'un programador de reg via fitxers de text.

 • Fertilitzacions. Registre les aplicacions de fertilitzants, en el cas de les fertirrigació igual que els regs existeix la possibilitat d'importar les dades d'un programador de reg via fitxers de text.

 • Tractaments fitosanitaris. Registre els tractaments realitzats en cada UHC complint diferents normatives de producció i seguretat alimentaria.

 • Aplicacions Herbicides. Registre les aplicacions d'herbicides químics.

 • Segues. Registre les tasques de control de la coberta vegetal amb procediments mecànics.

 • Visites de camp. Recull dades de camp de: accidents meteorològics, aclarida, fauna útil, fenologia, fisiopatia, malalties, plagues, pol·linització... Disponible amb dispositius mòbils PocketPC.

 • Trampes de feromones. La presa de dades les captures està disponible amb dispositius mòbils PocketPC. I es poden generar mapes de captures a través de google-maps com el següent:

  http://www.hesperides.cat/google-maps/mapa.php?xml=20082007_113230.xml

 • Sondes. Recull dades de Watermarks, Temperatura, Humitat ... Existeix una importació de automatitzada de dades generades de un 'Data Logger' via fitxers de text.

 • Recomanacions tècniques. Recomanacions de tractaments fitosanitaris i recomanacions d'herbicides.

 • Necessitats de Fertilització. Registre per cada UHC o agrupacions de UHC a través d'unitats d'anàlisis les necessitats de fertilització. Existeix una importació de automatitzada de dades via fitxers de text. A partir d'aquestes necessitats es poden generar plans de fertilització.

 • Plans de fertilització. Confecciona plans de fertilització per cada UHC.

 • Controls pre-collita. Registre de controls de qualitat del producte abans de la collita.

 • Maduració. Registre de controls de maduració del del producte per tal de determinar la data de collita.

 • Seguiment de Calibres. Registre el seguiment del calibre del producte. Aquesta pressa de dades es pot realitzar amb dispositius mòbils pocketPC.

 • Qualitat producció. Registre el controls de qualitat del producte un cop recol·lectat.

 • Anàlisis Aigua. Registre per cada UHC o agrupacions de UHC a través d'unitats d'anàlisis els resultats de les analítiques d'aigua. Existeix una importació de automatitzada de dades via fitxers de text.

 • Anàlisis Sols. Registre per cada UHC o agrupacions de UHC a través d'unitats d'anàlisis els resultats de les analítiques de sols. Existeix una importació de automatitzada de dades via fitxers de text.

 • Anàlisis Fulles. Registre per cada UHC o agrupacions de UHC a través d'unitats d'anàlisis els resultats de les analítiques de fulles. Existeix una importació de automatitzada de dades via fitxers de text.

 • Anàlisis Fruits. Registre per cada UHC o agrupacions de UHC a través d'unitats d'anàlisis els resultats de les analítiques de fruits. Existeix una importació de automatitzada de dades via fitxers de text.

 • Altres Operacions. Registre la resta d'operacions realitzades en les UHC que no siguin incloses en els punts anteriors. Puguen definir i agrupar a criteri de l'usuari tantes operacions com vulgui.